Författare: Jan Gillberg

DSM 2-2016

Hans Holmér skall ha sagt: “Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram, skulle det skaka Sverige i dess grundvalar.” Uttalandet har inspirerat Jan Gillberg att skriva Ledarartikeln “Rättsstatens för folket mörkade SAMMANBROTT – 24 påståenden svåra att vederlägga.” Läs mera Andra artiklar: “Gunnar Wall granskar Fallet Palme” av Pia Hellertz, “Offerlandet Tyskland” av Gunnel Wahlström, “Hej då Tyskland!” av Gunnel Wahlström, “’Låt mig få städa klart’. En bok av Kjell Albin Abrahamsson om kommunister, kryptokommunister och antikommunister” av Pia Hellertz, “Stenmjöl som gödning” av Ann-Charlotte Magnusson, “Det sovande folket vaknar” av Lars Bern, “Bevisen hopar sig” av...

Read More

DSM 1-2016

Den svenska mediekårens kritik av de nya polska medielagarna har varit skoningslös. Detta är, menar Jan Gillberg i sin Ledarartikel “Polen följer i svenska spår”, närmast pikant som vi Sverige fått vänja oss vid att leva med politisk styrning av inte bara de statliga etermedierna utan av huvuddelen av övriga Main Stream Media. Läs mera “Den politiska och mediala eliten har förverkat svenskarnas tillit” av Hans Bergström. Läs mera DSM-artiklar om Palme/Palmemordet. Läs mera “Leif GW & Palmemordet.” Läs mera Andra artiklar: “Mordet på det fria ordet” av Kjell Håkansson * Sveriges Viktigaste Opinionsbidare 2015: Anna Dahlberg 2015 års...

Read More

Estoniagate

DSM 4/2006 Skrivet av Jan Gillberg  När Ingvar Carlsson den 30 september 1994 – bara två dagar efter Estonias förlisning – tillträdde som ny statsminister efter Carl Bildt, förklarade han i TV Aktuellt att ”alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget” och – förklarade han vidare – ”detta av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt”. Den avgående statsministern Carl Bildt hade tidigare gjort samma utfästelse.  Inom blott två dygn hade två statsministrar utfäst sig att Estonia skulle bärgas och de omkomna hemföras. De anhöriga till de 852 omkomna skulle ges möjlighet att begrava sina förlorade nära och kära. För att detta...

Read More

Tack för alla  tips och uppgifter  om Ivar Kreuger  och hans öde!

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg Fortlöpande får DSM tips och uppgifter som hjälper till att lägga puzzlet om Ivar Kreuger och hans öde. Flera intressanta uppgifter – varav ett par anonymt – har lämnats i anledning av det brev, där en Dardel (som det nu visat sig vara Fredrik von Dardel) å Bankdirektör Wallenbergs vägnar per brev den 30 mars 1934 underrättade om att ”Broblewsky” som med utbyte av två bokstäver blir Problemsky” (Ivar Kreugers mördare vars riktiga namn dock var Leon Birthschansky) ”återrest till hemorten” och därför inte längre ”finnes här” (själv avrättats och därför inte längre finns i jordelivet). Viss oklarhet råder emellertid om vem Dardel skrev brevet till. En i Norge högt uppsatt person har det sagts. Vem vet något närmare om detta? Ett par uppgifter har inkommit om att framlidne Hans Werthén inte bara var övertygad om att Ivar Kreuger mördades utan även nämnt namn på personer, som haft med mordet att göra. Vem vet/minns vad Werthén hade att berätta? Du som vet eller tror Dig veta något om och kring Ivar Kreuger och hans öde är välkommen att tillskriva DSM. Jag garanterar personligen för att uppgifternas behandlas med all rimlig varsamhet. I mycket känsliga fall kan det vara lämpligt att tillskriva mig per rekommenderat brev. Adressen är: Jan Gillberg Box 99 563 22...

Read More

Också karaktärsmord är MORD 

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg   Brottsbalken andra avdelningen tredje kapitlet handlar om brott mot liv och hälsa. Här stadgar [1§] att den som berövar annan livet, dömes för  mord till fängelse i tio eller på livstid. Och [5§]  den som tillfogar annan person kroppsskada,  sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, dömes för misshandel i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brott som i 5§ sägs att anse som grovt [§6], skall för grov nisshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år. Den som av oaktsamhet orsakar annans död [§7], döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Åsamkar någon av oaktsamhet annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som ej är ringa [§8], döms för vållande av kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kapitlet brottsbalken stadgas. Detta är stadganden som har sina rötter i urgammal svensk rätt med de gamla landskapslagarna som...

Read More