Författare: Jan Gillberg

Estoniagate

DSM 4/2006 Skrivet av Jan Gillberg  När Ingvar Carlsson den 30 september 1994 – bara två dagar efter Estonias förlisning – tillträdde som ny statsminister efter Carl Bildt, förklarade han i TV Aktuellt att ”alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget” och – förklarade han vidare – ”detta av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt”. Den avgående statsministern Carl Bildt hade tidigare gjort samma utfästelse.  Inom blott två dygn hade två statsministrar utfäst sig att Estonia skulle bärgas och de omkomna hemföras. De anhöriga till de 852 omkomna skulle ges möjlighet att begrava sina förlorade nära och kära. För att detta...

Read More

Tack för alla  tips och uppgifter  om Ivar Kreuger  och hans öde!

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg Fortlöpande får DSM tips och uppgifter som hjälper till att lägga puzzlet om Ivar Kreuger och hans öde. Flera intressanta uppgifter – varav ett par anonymt – har lämnats i anledning av det brev, där en Dardel (som det nu visat sig vara Fredrik von Dardel) å Bankdirektör Wallenbergs vägnar per brev den 30 mars 1934 underrättade om att ”Broblewsky” som med utbyte av två bokstäver blir Problemsky” (Ivar Kreugers mördare vars riktiga namn dock var Leon Birthschansky) ”återrest till hemorten” och därför inte längre ”finnes här” (själv avrättats och därför inte längre finns i jordelivet). Viss oklarhet råder emellertid om vem Dardel skrev brevet till. En i Norge högt uppsatt person har det sagts. Vem vet något närmare om detta? Ett par uppgifter har inkommit om att framlidne Hans Werthén inte bara var övertygad om att Ivar Kreuger mördades utan även nämnt namn på personer, som haft med mordet att göra. Vem vet/minns vad Werthén hade att berätta? Du som vet eller tror Dig veta något om och kring Ivar Kreuger och hans öde är välkommen att tillskriva DSM. Jag garanterar personligen för att uppgifternas behandlas med all rimlig varsamhet. I mycket känsliga fall kan det vara lämpligt att tillskriva mig per rekommenderat brev. Adressen är: Jan Gillberg Box 99 563 22...

Read More

Också karaktärsmord är MORD 

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg   Brottsbalken andra avdelningen tredje kapitlet handlar om brott mot liv och hälsa. Här stadgar [1§] att den som berövar annan livet, dömes för  mord till fängelse i tio eller på livstid. Och [5§]  den som tillfogar annan person kroppsskada,  sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, dömes för misshandel i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brott som i 5§ sägs att anse som grovt [§6], skall för grov nisshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år. Den som av oaktsamhet orsakar annans död [§7], döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Åsamkar någon av oaktsamhet annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som ej är ringa [§8], döms för vållande av kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kapitlet brottsbalken stadgas. Detta är stadganden som har sina rötter i urgammal svensk rätt med de gamla landskapslagarna som...

Read More

Hans Villius mediastatens HÄVDATECKNARE

DSM nr 2-3/2002 Skrivet av Jan Gillberg Sveriges Radio och Sveriges Television har under decennier anlitat Hans Villius som ”sin” historiker. Detta har givit Villius ett enastående inflytande på vad som bland svenska folket är förhärskande historie- uppfattning. En bibliografi över alla de radio- och TV-program som Villius producerat skulle bli mycket omfattande. Han finns också vitt spridd på kassetter och cd-skivor. Hans från början främst radioröst är lika igenkänd som en gång Sven Jerrings. Hans Villius har med åren fått stor makt över svenskars sätt att uppleva och värdera olika historiska händelser och för- lopp. Han har alltid noga vaktat på att inte komma i konflikt med det maktens duopol, som bildades hösten 1932 ett halvår efter mordet på Ivar Kreuger och som ännu i dag utgör maktbasen i Sverige – duopolet mellan SAP och Wallenbergs. Följdriktigt var det Villius stämma som inför 70-årsdagen av mordet på Ivar Kreuger ännu en gång basunerade ur propagandalögnen om att Kreuger skulle ha begått självmord. Det skedde i ett inslag i radions P l ”God morgon världen” den 10 mars 2002. Ivar Kreuger mördades den 12 mars 1932. Detta trots att det som hamrats in i det kollektiva medvetandet som ”skottet i Paris” ekar allt ihåligare. ”Avskedsbrevet” Enligt Dagens Nyheter den 13 mars 1932 skulle Ivar Kreuger ha efterlämnat ett avskedsbrev, där han skall ha förklarat att ”hans läkare i Amerika...

Read More

Svenska Tändsticks AB fram till Ivar Kreugers död Ekonomisk katastrof eller succé?

DSM 3/2005 Skrivet av Sven Olof Arlebäck Fil dr och f d VD Aktiv Företagsledning AB, Malmö  De flesta omdömen om Ivar Kreuger och STAB bygger okritiskt på den amerikanska internationellt verksamma revisionsbyrån Price, Waterhouse & Co (PW) medverkan i 1932 års Kreugerskandal. Där är omdömet om STAB:s ekonomiska utveckling under Kreugereran entydigt. STAB hade varit en ekonomisk katastrof och i realiteten en gigantisk ekonomisk bluff. Professor Karl-Gustaf Hildebrand påstår däremot i sin i källförteckningen intagna bok under hänvisning till bolagets skuldbörda:  “Swedish Match was an excellent company with significant earnings potential, and that conditions consequently existed for a progressive reduction of those debts.”  Dessa motsatta omdömen lockar naturligtvis en forskare.  Ända sedan jag i mitten av 1960-talet, när jag började intressera mig för Ivar Kreuger och hans verk, har Svenska Tändsticks AB:s (STAB) årsredovisning för 1932 framstått som en gåta. Det blev därför naturligt för mig att i samband med att jag i februari 2004 hade nöjet att på Tekniska Muséet i Stockholm ge min syn på STAB:s ekonomiska ställning vid tiden för Ivar Kreugers död, åter aktualisera mitt källmaterial kring frågan om bluff eller framgång.  Icke minst har jag åter blivit påmind om att ingen av de doktorsavhandlingar och andra böcker, som behandlat Ivar Kreuger ur olika aspekter, med ett ord nämnt dels   att Jacob Wallenberg (en av köparna av lämnade panter) svarade för  värderingarna i framlagda...

Read More