Författare: Jan Gillberg

Också karaktärsmord är MORD 

DSM nr 2/2001 Skrivet av Jan Gillberg   Brottsbalken andra avdelningen tredje kapitlet handlar om brott mot liv och hälsa. Här stadgar [1§] att den som berövar annan livet, dömes för  mord till fängelse i tio eller på livstid. Och [5§]  den som tillfogar annan person kroppsskada,  sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, dömes för misshandel i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brott som i 5§ sägs att anse som grovt [§6], skall för grov nisshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år. Den som av oaktsamhet orsakar annans död [§7], döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Åsamkar någon av oaktsamhet annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som ej är ringa [§8], döms för vållande av kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader. Försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kapitlet brottsbalken stadgas. Detta är stadganden som har sina rötter i urgammal svensk rätt med de gamla landskapslagarna som...

Read More

Hans Villius mediastatens HÄVDATECKNARE

DSM nr 2-3/2002 Skrivet av Jan Gillberg Sveriges Radio och Sveriges Television har under decennier anlitat Hans Villius som ”sin” historiker. Detta har givit Villius ett enastående inflytande på vad som bland svenska folket är förhärskande historie- uppfattning. En bibliografi över alla de radio- och TV-program som Villius producerat skulle bli mycket omfattande. Han finns också vitt spridd på kassetter och cd-skivor. Hans från början främst radioröst är lika igenkänd som en gång Sven Jerrings. Hans Villius har med åren fått stor makt över svenskars sätt att uppleva och värdera olika historiska händelser och för- lopp. Han har alltid noga vaktat på att inte komma i konflikt med det maktens duopol, som bildades hösten 1932 ett halvår efter mordet på Ivar Kreuger och som ännu i dag utgör maktbasen i Sverige – duopolet mellan SAP och Wallenbergs. Följdriktigt var det Villius stämma som inför 70-årsdagen av mordet på Ivar Kreuger ännu en gång basunerade ur propagandalögnen om att Kreuger skulle ha begått självmord. Det skedde i ett inslag i radions P l ”God morgon världen” den 10 mars 2002. Ivar Kreuger mördades den 12 mars 1932. Detta trots att det som hamrats in i det kollektiva medvetandet som ”skottet i Paris” ekar allt ihåligare. ”Avskedsbrevet” Enligt Dagens Nyheter den 13 mars 1932 skulle Ivar Kreuger ha efterlämnat ett avskedsbrev, där han skall ha förklarat att ”hans läkare i Amerika...

Read More

Svenska Tändsticks AB fram till Ivar Kreugers död Ekonomisk katastrof eller succé?

DSM 3/2005 Skrivet av Sven Olof Arlebäck Fil dr och f d VD Aktiv Företagsledning AB, Malmö  De flesta omdömen om Ivar Kreuger och STAB bygger okritiskt på den amerikanska internationellt verksamma revisionsbyrån Price, Waterhouse & Co (PW) medverkan i 1932 års Kreugerskandal. Där är omdömet om STAB:s ekonomiska utveckling under Kreugereran entydigt. STAB hade varit en ekonomisk katastrof och i realiteten en gigantisk ekonomisk bluff. Professor Karl-Gustaf Hildebrand påstår däremot i sin i källförteckningen intagna bok under hänvisning till bolagets skuldbörda:  “Swedish Match was an excellent company with significant earnings potential, and that conditions consequently existed for a progressive reduction of those debts.”  Dessa motsatta omdömen lockar naturligtvis en forskare.  Ända sedan jag i mitten av 1960-talet, när jag började intressera mig för Ivar Kreuger och hans verk, har Svenska Tändsticks AB:s (STAB) årsredovisning för 1932 framstått som en gåta. Det blev därför naturligt för mig att i samband med att jag i februari 2004 hade nöjet att på Tekniska Muséet i Stockholm ge min syn på STAB:s ekonomiska ställning vid tiden för Ivar Kreugers död, åter aktualisera mitt källmaterial kring frågan om bluff eller framgång.  Icke minst har jag åter blivit påmind om att ingen av de doktorsavhandlingar och andra böcker, som behandlat Ivar Kreuger ur olika aspekter, med ett ord nämnt dels   att Jacob Wallenberg (en av köparna av lämnade panter) svarade för  värderingarna i framlagda...

Read More

Åsa Linderborg skämmer ut Det Svenska Forskarsamhället

DSM 3/2005 Skrivet av Jan Gillberg Wahlström & Widstrand har nyligen utkommit med en vad gäller utförandet mycket tilltalande bok: Bilden av Sveriges historia. Undertiteln är dock konstig: ”Fyrtio sätt att se på 1900-talet”. Boken handlar naturligtvis inte om fyrtio sätt (olika sätt) att se på 1900-talet. Bokens idé är att utifrån 40 bilder skildra lika många episoder under det gångna seklet. En av bilderna är bilden av Ivar Kreuger, när han ligger i den kista med glasfönster i vilken han fraktades efter sin död från Paris till Stockholm. Den som betraktar och utifrån sitt betraktande uttrycker tankar och meningar är filosofie doktorn i historia Åsa Linderborg tillika flitig medarbetare på Aftonbladets kultursida.  Åsa Linderborgoch obduktionen som inställdes  Redan efter att ha läst första stycket i denna betraktelse måste varje något så när orienterad läsare fråga sig, hur denna Linderborg ens kunnat få godkänt i gymnasieskolans grundkurs i historia. Så här står det:  ”Efter ankomsten till Sverige lades Kreuger i en annan kista, efter att obduktionen fastslagit att han för egen hand skjutit sig i hjärtat. Trots detta uppstod genast ryktet att Kreuger fortfarande levde – kanske befann sig på Sumatra, kanske i Moskva. — En del menade att liket hade bytts ut i syfte att dölja att Kreuger i själva verket hade blivit mördad av dem som ville åt hans imperium.”  Åsa Linderborg torde vara ensam bland alla...

Read More

OM Ivar Kreuger hade fått leva

DSM 3/2005 Skrivet av Jan Gillberg I fjol höll undertecknad ett föredrag på Tekniska Muséet i Stockholm i samband med en temadag på ämnet Ivar Kreuger och Tändsticksbolaget anordnad av Tekniska muséets vänner och Tändsticksmuséets vänner. Mitt bidrag till denna temadag hade rubriken: ”Ivar Kreugers liv och verk i ny belysning”. Här återges föredraget i något överarbetad form. Om Ivar Kreuger är först som sist att säga: Ingen annan svensk har varit först så hyllad och beundrad, sedan så skamligt förtalad och beljugen. Han var en visionernas man och hade förmåga att förverkliga sina visioner. En entreprenör i megaklass. I kraft av detta upplevdes han av den förhärskande makt- och finansstrukturen som ett allvarligt hot. Ivar Kreuger föddes den 2 mars 1880 i Kalmar. Där tog han sin – som det på den tiden hette – mogenhetsexamen vid 16 års ålder. Tre år senare – således då han var 19 år – diplomerades han vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han var därmed civilingenjör i maskinbyggnadsteknik. Det gick fort för Ivar Kreuger. Han gav sig sedan ut i världen för att vidga sina vyer och förvärva ny spännande kunskap. I USA arbetade han som projektledare vid några av de då ledande amerikanska byggnadsföretagen. USA var då ett land som undergick en fordmidabel byggkonjunktur, där den ena skyskrapan sköt upp efter den andra. Ivar Kreuger lärde sig att bygga med betong och...

Read More